Kontakta oss nu
+46 31-748 84 60

Personskador

PERSONSKADOR I TRAFIKEN

A
Personskada efter trafikolycka

B
Kostnadsfri juridisk hjälp

C
Dina rättigheter och skyldigheter


A

Personskada efter trafikolycka

Trafikskadeersättning
Ersättning från trafikförsäkringen utgår till förare, passagerare eller annan person som skadats i olycka med motordrivet fordon.

Arbetsskada
Har en trafikolycka ägt rum under arbetstid eller på väg antingen till eller från arbetet skall anmälan om arbetsskada göras till Försäkringskassan.

Samordning
Arbetsskada som omfattas av trafikförsäkring berättigar numera inte till ersättning från AFA-TFA.

Preskription
Huvudregeln är att en skada skall ha anmälts till trafikförsäkringsbolaget inom tre år från det man fick reda på att fodringen kan göras gällande. Det är vanligen tre år från skadedagen. I vissa fall är preskriptionstiden tio år. (Trafikskadelagen 28§, konsumentförsäkringslagen 39§) .


B

Kostnadsfri juridisk hjälp

Ofta är personskadeärenden komplicerade och den skadade kan behöva ett juridiskt ombud för att på bästa sätt kunna bevaka sina rättigheter. I normalfallet beviljas den skadade normalt ett eget juridiskt ombud av det berörda försäkringsbolaget. Bolaget svarar då för juristens ombudsarvode tills skadan är slutreglerad.
Juristpanelen Advokarbyrå ansöker utan kostnad för den skadade om sådant juridiskt biträde. Försäkringsbolag meddelar besked efter ansökan.
Härutöver lämnar Juristpanelen Advokatbyrå kostnadsfri rådgivning per telefon i personskadeärenden och då främst till skadade som ej redan har ett juridiskt ombud för sitt ärende. Tel. 031-748 84 60.
Nyheter i skadeståndslagen för skadefall som inträffat efter 31/12 2001

1. Nya tabeller för ersättning av lyte och men, anspänningar och kostnadsrisker. Begreppet särskilda olägenheter införs

2. Anhörigas kostnader ersätts mer generöst

3. Ersättning för psykisk chock vid nära anhörigs död. Schablonbelopp och bevislättnader m.m.

4. Omprövningsrätt för samtliga ersättningsposter


C

Dina rättigheter och skyldigheter

Rättigheter
Ersättning lämnas enligt skadeståndslagen 5 kap 1 § för:

 • sjukvårdskostnader
 • andra utgifter
 • inkomstförlust
 • sveda och värk
 • lyte och annat stadigvarande men
 • olägenheter

Kostnader och utgifter
Nödvändiga och skäliga kostnader/utgifter ersätts om de innebär merkostnader för den skadade.

Inkomstförlust
Utgå från Din inkomst som oskadad före skadetillfället och dra av vad du har eller kan få i inkomst eller ersättning på annat sätt som skadad. Skillnaden utgör inkomstförlust.

Sveda och värk
Avser personligt lidande och obehag under en akut sjuktid efter skadan.

Lyte och men
Bestående skador efter akut sjuktid. Exempelvis rörelsehinder, ärr, mm.

Olägenheter
Ersättning beräknas efter ökad anspänning i arbetet, besvär i den dagliga livsföringen, risk för framtida kostnader samt risk för inkomstförluster.

Skyldigheter

 • Anmäl rätt inkomst till försäkringskassan.
 • Lämna alltid korrekta uppgifter om förhållanden som har samband med olyckan.
  Felaktiga uppgifter om ekonomi och inkomster kan föranleda återbetalningsskyldighet.

Omprövning
När en personskada slutreglerats eller avgjorts genom domstols dom, kan ersättningsfrågan omprövas om förhållandena som låg till grund för ersättningen har ändrats väsentligt.


CHECKLISTA vid personskador efter trafikolyckor:

 • Besvär från olyckan skall snarast efter olyckan antecknas i läkarjournal, helst inom 72 timmar
 • Gör omgående en anmälan till Ditt försäkringsbolag om detta ej gjorts. Preskriptionstid tre år.
 • Anmäl alltid rätt inkomst till försäkringskassan.
 • Olycksfall i arbetet eller till/från arbetet skall anmälas som arbetssskada. Kontakta arbetsgivaren.
 • Med besvär avses även obehag, stelhet exempelvis i nacken p g a trafikolyckan.
 • Spara alla kvitton från sjukvårdande behandling samt för ordinerade mediciner. Högkostnadsskydd!!
 • Kontrollera övriga försäkringar med oss!
 • Du har normalt rätt till jurist som företräder Dig, utan egen kostnad, mot trafikförsäkringsbolaget.